Υπηρεσίες προς Ιδιώτες:

 • Δηλώσεις Ε1 φυσικών προσώπων
 • Δηλώσεις Ε2 εισοδήματος από ακίνητα
 • Δηλώσεις Ε9
 • Α21 επίδομα τέκνων
 • Επίδομα στέγασης
 • Έκδοση κλειδάριθμου ΔΟΥ
 • Έκδοση κλειδαρίθμου ΙΚΑ
 • Έκδοση κλειδαρίθμου ΟΑΕΔ
 • Έκδοση κλειδαρίθμου ΟΑΕΕ
 • Φορολογικές ενημερότητες
 • Εκτυπώσεις εντύπων ( Ε1, Ε2, Ε9, & εκκαθαριστικών)
 • Εκτυπώσεις Τελών κυκλοφορίας
 • E- παράβολο
 • Αιτήσεις Συνταξιοδότησης
 • Αιτήσεις Κτηματολογίου
 • Επίδομα Θέρμανσης
 • Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ
 • Δηλώσεις Ποθεν Εσχες
 • Εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων - Δελτία Ανεργίας
 • Αιτήσεις Επιδότησης Ανεργίας
 • Σύνταξη και υποβολή μισθωτηρίων συμβολαίων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα τεκμηρίων και ανάλωσης κεφαλαίου για αποφυγή υψηλής φορολογίας.
 • Φορολογικός εκπρόσωπος σε φορολογικούς κατοίκους του εξωτερικού